تنها ترین غریبه

آدمک آخر دنیاست بخند آدمک مرگ و امید همینجاست بخند

تیر 96
1 پست
بهمن 93
1 پست
مهر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
5 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
9 پست
مهر 83
7 پست
شهریور 83
18 پست
مرداد 83
11 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
15 پست
اسفند 82
8 پست
بهمن 82
16 پست
عشق
10 پست
زندگی
8 پست
موفقیت
7 پست
همیشه
1 پست
تنهاترین
33 پست
جدایی
3 پست
تنهائی
6 پست
امید
29 پست
غریبه
18 پست
جدائی
2 پست
تغییر
1 پست
مانا
20 پست
روز_وحشت
1 پست
تولد
3 پست
فرشته
2 پست
مادر
1 پست
بهزیستی
1 پست
عید
1 پست
نقاب
1 پست
حقیقت
1 پست
ایران
2 پست
راز
1 پست
نوروز
1 پست
مرگ_مغزی
1 پست
خالی
1 پست
کنکور
1 پست